Pravidlá sútaže na FB

Pravidlá súťaže:

1. Usporiadateľom súťaže je KVET, s. r. o., so sídlom Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 51 665 603, DIČ: 2120739929 (ďalej len organizátor)

2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytujete v rámci súťaže usporiadateľovi a nie Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť smerované usporiadateľovi či organizátorovi súťaže, nie Facebooku.

3. Súťaž sa uskutoční v termíne uvedenom v súťažnom príspevku. Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja po tomto termíne, budú automaticky vyradení.

4. Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

5. Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania súťaže splní inštrukcie v súťažnom príspevku na stránke https://www.facebook.com/kvantovetvorenie.
Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, jeho ďalšie nasledovné komentáre nebudú zarátané do zlosovania o výhru. Účastník súťaže svojím komentovaním súťažného príspevku súhlasí s pravidlami súťaže.

6. Zlosovanie sa uskutoční do 48 hodín po uzavretí súťaže.

7. Súťaž vyhráva výherca podľa inštrukcií v súťažnom príspevku.

8. Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej facebookovej stránke. Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania facebookovou správou. Výhra bude Výhercovi odoslaná po dohode s výhercom. V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia Výhercu, výhra prepadáva.

9. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

V Bánovciach n. B. 02. 12. 2022