Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.kvantovetvorenie.sk sú spoločnosti: KVET s.r.o., Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 51 665 603, konateľka spoločnosti je Eva Ďurišová, tel. č.: +421 917 342 221, e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk,  spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 36320/R, oddiel: Sro  a Eva Ďurišová, ul. Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 37 457 071, Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, Číslo živnostenského registra: 301-4527

2. Predávajúcim sú spoločnosti: KVET s.r.o., Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 51 665 603, konateľka spoločnosti je Eva Ďurišová, tel. č.: +421 917 342 221, e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk,  spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 36320/R, oddiel: Sro  a Eva Ďurišová, ul. Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 37 457 071, Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, Číslo živnostenského registra: 301-4527

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.kvantovetvorenie.sk  sú spoločnosti: KVET s.r.o., Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 51 665 603, konateľka spoločnosti je Eva Ďurišová, tel. č.: +421 917 342 221, e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk,  spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 36320/R, oddiel: Sro  a Eva Ďurišová, ul. Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 37 457 071, Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, Číslo živnostenského registra: 301-4527

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.kvantovetvorenie.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.kvantovetvorenie.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.kvantovetvorenie.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google messenger).

9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.kvantovetvorenie.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií či ich nepresného pochopenia.

Cena
1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. 
2. Predávajúci nie je platcom DPH. V objednávkovom formulári je uvedená cena s DPH.

Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky
1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.kvantovetvorenie.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba online prostredníctvom platobnej brány Stripe

b) platba je jednorazová.

Dodacie podmienky

1. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkov až po zaplatení celej kúpnej ceny a to najneskoršie do 3 dní, ak nie je uvedené inak.

3. U online produktov je po zaplatení a pripísaní na účet predávajúceho prístup do členskej zóny s prístupovými údajmi zaslaný elektronickou formou, pomocou e-mailu.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).

5. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu evadurisova@kvantovetvorenie.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

6. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese evadurisova@kvantovetvorenie.sk

Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Garancia vrátenia peňazí
1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Za svoje produkty KVET s.r.o. a Eva Ďurišová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí, ktorú poskytujeme u vybraných produktov (video kurzov) minimálne 14 dní od zakúpenia, t. j. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, či zistíte, že zakúpený online kurz nie je pre vás vhodný.

3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu evadurisova@kvantovetvorenie.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

4. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu e-mailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

5. Peniaze za kurz, z ktorého ste sa odhlásili vám budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zaslaná. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 30 a viac dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená v plnej výške. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 14. – 29 dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená vo výške 50 %. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 7 – 13 dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená vo výške 30 %. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 7 a menej dní pred jeho zahájením, zaplatí storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý bol prihlásený.

6. V prípade odhlásenia z kurzu, ktorý bol uhradený v minulom kalendárnom roku je účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu.

Zabezpečenie a ochrana autorských práv
1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, knihy) včítane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

Odstúpenie od zmluvy
1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka kurzu

Účastník kurzu, ktorý chce zrušiť svoju účasť na kurze, na ktorý je prihlásený, je povinný oznámiť svoj zámer predávajúcemu písomne na e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk a využiť náhradný termín kurzu, ktorý si vyberie. Účastník kurzu má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní pred konaním konkrétneho kurzu, na ktorý je prihlásený. Účastník kurzu má právo odstúpiť od zmluvy 14 dní pred začiatkom kurzu, na ktorý je prihlásený a KVET s. r. o. a Eva Ďurišová má povinnosť mu vrátiť 50 % z ceny tohto konkrétneho kurzu. V prípade odhlásenia účastníka kurzu z konkrétneho kurzu 7 a menej dní pred jeho začiatkom, uplatňuje si KVET s. r. o. Eva Ďurišová právo na storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu, na ktorý bol prihlásený a z ktorého sa odhlásil.  Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, že účastník zaplatil poplatok v minulom kalendárnom roku, než je požadované odstúpenie od zmluvy. V tomto prípade mu môže byť ponúknutá účasť na niektorom z iných kurzov podľa jeho vlastného výberu v prípade splnenia ostatných podmienok. V prípade, že si nevyberie náhradný termín kurzu, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 100 % ceny, ktorá bola v minulom roku uhradená.

3. Čiastka bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 21 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do sekcie plateného online kurzu.
4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného dokladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

-meškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo splátky viac ako 10 dní po dobe splatnosti

-porušenie povinnosti na ochranu autorského práva zo strany zákazníka.

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
Zodpovednosť za obsah webu
1. Webová stránka www.kvantovetvorenie.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Alternatívne riešenie sporov
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na evadurisova@kvantovetvorenie.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Vylúčenie zodpovednosti

1.Zákazník si vyberá kurz slobodne a na vlastné riziko. KVET s. r. o. ani Eva Ďurišová nezodpovedá za zdravotný stav  zákazníka. Poskytované služby slúžia len na rozvoj osobnosti. KVET s. r. o. neposkytuje terapiu ani liečenie. Kurz nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Vstupom do online kurzu berie zákazník  na vedomie, že akékoľvek použitie informácií z týchto kurzov, úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a je za ne plne zodpovedný. Firma KVET s.r.o. ani autor Eva Ďurišová nenesú za ne žiadnu zodpovednosť. 

2. KVET s.r.o. a Eva Ďurišová nepreberajú žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie, chybné vyloženie či neodborné praktizovanie všetkých informácií získaných v kurzoch, online kurzoch, alebo konzultáciách.

3. KVET s.r.o. a Eva Ďurišová neodporúča pracovať so stavom rozšíreného vedomia pokiaľ ste pod vplyvom akýchkoľvek psychofarmatík. Pri nedodržaní tohto doporučenia ste plne zodpovední za následky z toho plynúce.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 04. 01. 2021.
V Bánovciach nad Bebravou, 04. 01. 2021

Eva Ďurišová