Affiliate podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Affiliate programu firmy KVET s.r.o. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.kvantovetvorenie.sk

Registráciou na internetovej stránke www.kvantovetvorenie.sk (ďalej len “Internetová stránka”), uzatvára registrovaný so spoločnosťou KVET s.r.o. (ďalej len “Spoločnosť”) zmluvu, v ktorej súhlasí s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou a Zásadami ochrany osobných údajov.

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Pravidlá”) upravujú účasť Užívateľa v Affiliate programe, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť KVET s.r.o. so sídlom Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 51 665 603

 • , a sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok uzatvorenými medzi Spoločnosťou a Užívateľom, ktorý sa týmto chce stať Partnerom Spoločnosti v prevádzkovanom Affiliate programe.
 • Spoločnosť v rámci svojej hlavnej aktivity, prevádzky Systému, vytvorila a vyvinula ponuku Affiliate programu určeného každému Partnerovi, ktorého účasť bude schválená s cieľom propagovať produkty Spoločnosti na internetových stránkach patriacich Partnerovi za protihodnotu v podobe vyplatenia provízie. Aj s možnosťou použitia týchto provízií na zníženie nákupov na našej web stránke (napríklad video kurzov a podobne).
 1. Všeobecné podmienky
 • Spoločnosť v rámci prevádzky Systému, vytvorila a vyvinula systém s ponukou Affiliate programu určeného každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je plnoletá (dovŕšila vek 18 rokov) a je spôsobilá na právne úkony, ktorá sa registrovala v Affiliate programe a bol jej otvorený partnerský účet.
 • Pri vyplnení registračného online formulára, ktorý sa nachádza v Systéme Spoločnosti, záujemca uvedie všetky povinné údaje. Odoslaním elektronického návrhu záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a že s nimi bezvýhradne súhlasí, a rovnako, že súhlasí s komunikáciou v elektronickej podobe, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetu. Tento súhlas Spoločnosť považuje za záväzný záujem o uzavretie partnerskej zmluvy zo strany záujemcu.
 • Záujemcovi, ktorého účasť bola schválená na základe akceptovania Zmluvy s cieľom propagovať produkty Spoločnosti (ďalej len “Partner”) na internetových stránkach patriacich Partnerovi bude za poskytnutú propagáciu vyplácaná provízia.
 • Záujemca nemá nárok na registráciu do Affiliate programu Spoločnosti a Spoločnosť môže návrh záujemcu na uzavretie partnerstva odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Odmietnutie návrhu bude záujemcovi oznámené elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu. V prípade, ak Spoločnosť neakceptuje návrh záujemcu v lehote 5 pracovných dní od jeho obdržania, prípadne mu v tejto lehote neoznámi odmietnutie návrhu, platí, že Spoločnosť návrh záujemcu na uzavretie Zmluvy odmietla.
 1. Spôsob propagácie
 • Partner sa účasťou v Affiliate programe zaväzuje, že vytvorí na svojej webstránke reklamné plochy, t.j. umiestni na svoju webstránku banner alebo textový odkaz smerujúci na internetový obchod Spoločnosti alebo na konkrétne Produkty SpoločnostiPartner je povinný využívať pre každú formu propagácie jedinečný HTML kód, ktorý obsahuje Partnerov referenčný kód, ten mu je pridelený Systémom v Affiliate programe prostredníctvom generátora odkazov.
 • Spoločnosť sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej Spoločnosťou a to vo forme, ktorú si Partner vyberie z možností určených SpoločnosťouSpoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť výšku provízie (zvýšenie, zníženie), pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera vopred informovať.
 • Provízia sa Partnerovi započítava len z objednávok, ktoré Užívateľ vytvorí najneskôr do deväťdesiat (90) dní po prvom príchode na stránky Spoločnosti, prostredníctvom odkazu na Partnerovej webstránke. Lehota deväťdesiat (90) dní začína plynúť vždy dňom kedy Užívateľ klikne na odkaz, ktorý spĺňa všetky podmienky Affiliate programu.
 • Nárok na províziu vzniká Partnerovi až na základe riadneho zaplatenia ceny Produktu, ktorý si Užívateľ objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na Partnerovej webstránke, tj. v momente pripísania príslušnej sumy na bankový účet Spoločnosti.
 • Provízia bude Partnerovi vyplatená iba zo skutočne realizovanej a zaplatenej časti objednávok. V prípade, ak Spoločnosť Užívateľovi cenu tovaru vráti, či už z dôvodu, že Užívateľ neskôr objednávku zruší alebo Produkt vráti, Partnerovi nárok na províziu nevzniká.
 • Podmienkou na získanie provízie je, aby Užívateľ, ktorý navštívi webstránku Partnera, mal zapnuté cookies vo svojom internetovom prehliadači a nevyužíval akúkoľvek formu anonymizácie, ktorá by znemožnila priradenie objednávky ku konkrétnemu Partnerovi.
 • Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webstránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, či dobrými mravmi, na webstránky, ktoré majú pornografický charakter a na webstránky, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, alebo sú určené na propagáciu a šírenie extrémizmu, alebo inak môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti.
 • Pri umiestnení reklamnej plochy alebo HTML kódu Partnerom na webstránku nesmie byť návštevník webstránky akýmkoľvek spôsobom uvádzaný do omylu, že po kliknutí na reklamnú plochu alebo HTML kód bude presmerovaný na inú stránku či doménu Spoločnosti.
 • Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu provízie, predovšetkým nesmie uskutočňovať nasledovné aktivity:
  • umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje ihneď po vstupe na webstránku Partnera;
 • modifikácia HTML kódu vytvoreného Spoločnosťou;
 • modifikácia grafiky vytvorenej Spoločnosťou (ak táká existuje);
 • umiestnenie reklamnej plochy na inú stránku, ktorá nie je vo vašom vlastníctve;
 • umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá je súčasťou inej stránky ktorá nie je vo vašom vlastníctve;
 • umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorú nevlastní legálne a v súlade s jej pravidlami neužíva Partner;
 • umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej stránke aktivovanej v rovnakom okamihu ako webstránka Partnera;
 • umiestňovanie platenej reklamy do sietí Google Adwords, Facebook, Sklik, Instagram či Pinterest s cielením na názov, internetovú adresu, doménu či kľúčové slová Spoločnosti;
 • zasielanie nevyžiadanej pošty o webstránke Partnera;
 • napodobňovanie vzhľadu webových stránok Spoločnosti alebo iného právneho subjektu s cieľom vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú Spoločnosťou alebo iným právnym subjektom.
 • motivovanie návštevníka ku kliku či návšteve zavádzajúcim tvrdením alebo prísľubom, a to vrátane formulácií, ktoré by mohli návštevníka uviesť do omylu, že zľava poskytovaná na stránke Spoločnosti za odlišných podmienok, je dostupná unikátne cez stránku či kód Partnera;
 • distribuovanie HTML kódu alebo umiestňovanie reklamných plôch do affiliate sietí, systémov určených na presmerovanie návštev webstránky (redirect systémov), hromadne rozposielaných mailov, ani iných nástrojov, ktoré slúžia k navyšovaniu návštevnosti, a to predovšetkým nástrojov bez možnosti priamej kontroly zo strany Spoločnosti.
 • Ak umiestnenie reklamného odkazu je v rozpore s týmito PravidlamiSpoločnosť si vyhradzuje právo požiadať Partnera o bezodkladné odstránenie reklamného odkazu z webstránky, pričom odmietnutie zo strany Partnera zakladá právo Spoločnosti na odstúpenie od Zmluvy.
 • Žiadne ustanovenie týchto Pravidiel nezbavuje účastníkov Zmluvy právnej zodpovednosti podľa platných predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým vo vzťahu k ochrane dobrej povesti Spoločnosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinnosti.
 • Ustanovenia týchto Pravidiel sa obdobne uplatnia aj v prípade propagácie Systému a Produktov Spoločnosti na sociálnych sieťach, pričom ustanovenia o umiestňovaní reklamných textov či bannerov len na vlastných stránkach, alebo súkromnom účte Partnera sa v takom prípade neaplikujú. Takýto spôsob propagácie však zároveň nesmie porušovať žiadne pravidlá a podmienky stanovené dotknutými sociálnymi sieťami.
 • Partnerovi vzniká nárok na províziu z uskutočnených objednávok pri umiestnení reklamného odkazu smerujúceho na:
  • Systém Spoločnosti ( www.kvantovetvorenie.sk ), alebo
  • zoznamy Produktov na Webstránke Spoločnosti, alebo
  • akciové ponuky na Webstránke Spoločnosti, alebo
  • detail akéhokoľvek Produktu na Webstránke Spoločnosti.
 1. Nárok Partnera na províziu
 • Výška provízie Partnera je určená percentom z obratu, tj. hodnoty tovaru bez DPH zakúpeného Užívateľmi, ktorých sprostredkoval PartnerSpoločnosť je oprávnená vylúčiť z obratu objednávky (nákupy), na ktoré sa vzťahovala mimoriadna zľava. Do obratu sa nezapočítava nákup darčekových poukážok a členského predplatného. Partner má nárok na províziu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase trvania Zmluvy.
 • Podľa voľby Partnera môže byť provízia vyplatená v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
  • vo forme finančnej odmeny vyplatenej bezhotovostným prevodom na účet Partnera – provízia vo výške 10% z obratu, ktorý sprostredkoval Partner. Nárok na vyplatenie finančnej odmeny prevodom na bankový účet vzniká Partnerovi v prípade, keď celková výška provízie dosiahne sumu aspoň 30 EUR, bankové poplatky idú na ťarchu Spoločnosti;
  • pokiaľ je Partner nepodnikajúca fyzická osoba, môže túto províziu použiť vo svojom účte, na vytvorenie kupónu a ten použiť na zníženie sumy pri kúpe produktov na tejto stránke.
  • pokiaľ je Partner registrovaná právnická alebo fyzická osoba, provízia bude vyplatená na základe riadne vystaveného a Spoločnosti zaslaného daňového dokladu (faktúra), na adresu evadurisova@kvantovetvorenie.sk
 • Provízia bude Partnerovi vyplatená:
  • ak je Partnerom fyzická osoba nepodnikateľ, na základe žiadosti prostredníctvom rozhrania Affiliate programu, pričom Spoločnosť vyplatí províziu najneskôr do 30 dní po overení nároku Partnera na jej vyplatenie. 
  • ak je Partnerom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, na základe riadne vystaveného daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 30 dní po doručení faktúry Partnera Spoločnosti a overení nároku Partnera na vyplatenie provízie. V prípade, ak daňový doklad (fakúra) Partnera nespĺňa zákonom stanovené náležitosti a/alebo je vystavená na sumu, ktorá nezodpovedá overenej výške provízie, Spoločnosť o tomto bezodkladne informuje Partnera a faktúru vráti za účelom jej opravy, v takom prípade je provízia splatná až po doručení opraveného daňového dokladu (faktúry). 
  • Nárok na vyplatenie provízie uplatní Partner na základe žiadosti urobenej cez používateľský účet v Affiliate programe Spoločnosti.
 • Nárok na províziu vzniká iba v prípade, ak žiadny jednotlivý zákazník alebo fakturačná adresa netvorí viac ako tretinu všetkých nákupov, pričom na identifikáciu jednotlivého zákazníka môže slúžiť email, meno s adresou alebo ich kombinácia. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na rôzne osoby s rovnakou fakturačnou adresou. V opačnom prípade má Spoločnosť právo celú províziu zamietnuť s cieľom zamedzenia zneužívania Partnerského systému na účely, ktoré nesmerujú k propagácii stránky, tovaru a produktov Spoločnosti.
 • Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností, Partner nemá nárok na náhradu nákladov spojených s činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel, a prípadné náklady sú zohľadnené v provízii.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že výška provízie sa počíta pomocou Systému, a to výlučne podľa údajov zaregistrovaných SystémomPartner má počas trvania Zmluvy neobmedzený prístup na svoj účet a na svoje štatistiky, ktoré sú neustále dostupné v Affiliate programe Spoločnosti. V prípade sporu ohľadne počtu objednávok a/alebo výšky provízie sa za dôkaz považujú výhradne údaje registrované a vypočítané Systémom.
 • Prekliky na Systém Spoločnosti z odkazov, ktoré nebude Spoločnosť pri kontrole kedykoľvek schopná jednoznačne priradiť k webstránke uvedenej v konte Partnera (predovšetkým, no nie výlučne prekliky, ktorých URL nebude obsahovať doménu webstránky), nebude Spoločnosť akceptovať. Zároveň si Spoločnosť, v prípade, že nastane takáto situácia, vyhradzuje právo nevyplatiť Partnerovi nazbierané provízie a bezodkladne odstúpiť od Zmluvy.
 1. Duševné vlastníctvo
 • Affiliate program je služba (program, softvér) vytvorená a vyvinutá Spoločnosťou, ktorá je výlučným majiteľom všetkých autorských práv a práv duševného vlastníctva, ktoré využíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Uvedené platí rovnako na odkazy (bannery).
 • Partner nie je oprávnený odkaz alebo akúkoľvek jeho časť (banner) meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z neho alebo na jeho základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky. Spoločnosť má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na webstránke Partnera.
 1. Doba platnosti a skončenie Zmluvy
 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Zmluva zaniká:
  • Dohodou. K dohode dôjde elektronicky v rámci používateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o zrušenie používateľského účtu zo strany Partnera alebo Spoločnosti a elektronickou akceptáciou druhou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v používateľskom účte Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera) dôjde k zrušeniu používateľského účtu a týmto okamihom Zmluva zaniká.
  • Výpoveďou. Výpoveďou je oprávnená ukončiť Zmluvu ktorákoľvek strana aj bez uvedenia dôvodu, elektronicky odoslaním výpovede v rámci používateľského účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po odoslaní výpovede.
  • OdstúpenímPartner je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Spoločnosť v omeškaní s vyplatením provízie o viac ako 30 dní, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci používateľského účtu PartneraSpoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia Zmluvy zo strany Partnera, predovšetkým ak Partner v rozpore s Pravidlami vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému navyšovaniu provízie, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci používateľského účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera.
  • OpomenutímSpoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Partner po obdobie dlhšie než 2 roky aktívne nepoužíva Affiliate program, napríklad nepožiadal viac než 2 roky o vyplatenie provízie.
 • Bezodkladne po zániku Zmluvy je Partner povinný odstrániť zo svojej webstránky všetky reklamné plochy. Spoločnosť v prípade požiadania vyplatí Partnerovi prípadnú províziu, ktorá vznikla ku dňu skončenia Zmluvy, nie však skôr ako dôjde k splneniu povinnosti Partnera podľa predchádzajúcej vety.
 • Ak dôjde ku zrušeniu používateľského účtu výpoveďou, opomenutím alebo dohodou, potom je Partner povinný zaslať faktúru alebo písomnú žiadosť Spoločnosti na vyplatenie odmeny, na ktorú mal Partner nárok ku dňu zrušenia používateľského účtu, v takom prípade sa minimálny limit stanovený v týchto Pravidlách neuplatní.
 • Zánikom Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, a rovnako nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá, v takom prípade bude Partner o zmene Pravidiel vopred informovaný a návrh aktualizovaného znenia Pravidiel bude zaslaný Partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovú adresu). Aktualizované Pravidlá nadobudnú účinnosť zverejnením na webstránke Spoločnosti s uvedením dátumu ich aktualizácie. Ak Partner s upravenými Pravidlami nesúhlasí, je povinný oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti elektronicky, v dôsledku čoho Zmluva zaniká akoby došlo k odstúpeniu Partnera od týchto Pravidiel.
 • V prípade, že niektoré ustanovenie Pravidiel je alebo sa stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Pravidiel.
 • Zmluva a Pravidlá sa riadia a vykladajú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • V prípade sporu týkajúceho sa Zmluvy sú strany povinné pred začatím akéhokoľvek súdneho konania, rokovať za účelom vyriešenia mimosúdnou cestou v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa vzniku sporu. V prípade zlyhania mimosúdneho urovnania, bude spor medzi stranami týkajúci sa Zmluvy riešený príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 8.8.2022